VYHRAJ NOVÉ VLASY!

Milí naši fanúšikovia spolu s TV Markíza sme pre Vás pripravili zaujimavú súťaž - VYHRAJ NOVÉ VLASY!

Neváhajte a posielajte svoje fotografie a zaujimavý príbeh na novevlasy@markiza.sk.

Výherca získa transplantáciu vlasov v hodnote 3000€

 

Záznamy relácie TV Markíza Teleráno

Pravidlá súťaže „nové vlasy z telerána“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Nové vlasy z Telerána“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Organizátor súťaže

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava
IČO: 31 444 873
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len ako „organizátor“ alebo „Markíza“)

Poskytovateľ výhry - partner súťaže

CHABAD s.r.o.
Mojmírova 8
Košice 040 01
IČO: 36 214 914
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 13345/V

(ďalej len „poskytovateľ výhry” alebo „Chabad”)

2. Trvanie súťaže a podmienky účasti v súťaži

Súťažná fáza sa uskutoční v termíne od 31. 5. 2016 do 13. 6. 2016 – 23,59 hod.
Vyhlásenie víťaza sa uskutoční dňa 14. 6. 2016 v relácii TELERÁNO.
Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru môže len osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“) ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (ďalej len „výherca“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, poskytovateľa výhry, ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.
V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

3. Pravidlá súťaže Súťažná fáza:

„Nové vlasy z Telerána“
Dajte navždy zbohom plešine! Máme pre vás exkluzívnu súťaž! Môžete v nej vyhrať unikátnu transplantáciu vlasov vykonávanú pomocou technológie “Punch Hair Matic” alebo "NeoGraft", ktorá patrí do tretej generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Pošlite nám svoju fotografiu a príbeh, prečo a kedy ste prišli o vlasy a ako by Vám nové vlasy zmenili život. Prihlásiť sa môžete na adrese novevlasy@markiza.sk. Nezabudnite pripísať kontaktné údaje! Cenu do súťaže venovalo Centrum plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach.
Víťaz bude vyhlásený na základe výberu internej komisie organizátora.

Vyhlásenie víťazov:
Dňa 14.6.2016 bude víťaz vyhlásený v relácii TELERÁNO.

4. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je transplantácia vlasov pomocou technológie “Punch Hair Matic” alebo "NeoGraft" od spoločnosti CHABAD s.r.o.

5. Odovzdanie výhry

5.1 Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom poskytovateľom výhry. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry v súťaži „Nové vlasy z Telerána“ ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
5.2 Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie výhry v súťaži, pripraveného a poskytnutého zo strany poskytovateľa výhry, a to výhercovi v súťaži.
5.3 Organizátor bude výhercu, ktorý bude vyhlásený v relácii TELERÁNO kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu (neodpovedá na telefonický hovor alebo neodpovedá na e-mail do 3 kalendárnych dní), bude vyhlásený náhradný výherca v súlade s týmito pravidlami.
5.4 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, prípadne zdravotné komplikácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s realizáciou výhry a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

6. Osobitné ustanovenia

6.1 Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že v prípade jeho výhry je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie spoluorganizátorov súťaže, ich produktov a služieb, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv výhercu, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu). Organizátor súťaže je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora a partnerov súťaže, ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä ust. § 28 asúvisiacich Zákona oochrane osobných údajov vjeho platnom znení. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor súťaže spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi súťaže aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. Účasťou vsúťaži zároveň súťažiaci organizátorovi súťaže udeľuje súhlas so zasielaním informácií onovinkách organizátora, ich ponukách a ďalších súvisiacich informácií na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol v rámci zapojenia sa do súťaže. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného príslušnému oprávnenému subjektu odvolať. Súťažiaci má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona o elektronických komunikáciách.
6.2 Účasť v súťaži ani výhru nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.3 Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške 350,- EUR. Súťažiaci je povinný si sám zdaniť hodnotu výhry. Do svojho základu dane zahrnie hodnotu výhry nad 350,- EUR. Výhra taktiež podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne z hodnoty uvedenej v daňovom priznaní. Tento odvod si taktiež výherca uhradí sám.
6.4 Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.
6.5 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
6.6 Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia, problémy na strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Súťažiaci berie na vedomie, že emailová správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži.
6.7 Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.
6.8 Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na http://telerano.markiza.sk/.

V Bratislave, dňa 31. 5. 2016

Napíšte nám

Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .

* - povinná položka

 
Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .